Teatergruppen Fotspor

Teatergruppen Fotspor er et ukentlig møtested og lavterskeltilbud for mennesker knyttet til Kirkens Bymisjons arbeidspraksisprogram.

Gjennom teaterøvelser får gruppen trening i skuespillerteknikker, fortellerteknikker, kroppsbeherskelse, stemmeteknikk og sang. Sammen jobber de frem mot større og mindre oppsetninger, ofte i samarbeid med aktører som Kristiansand Symfoniorkester, seniorkoret Sølvstrupene, skuespillere og kunstfagstudenter fra Universitetet i Agder.

I Fotspor jobbes det prosessorientert, og deltakerne er selv med på å utvikle og bearbeide oppsetningene. På den måten får de en rolle i både prosessen frem mot forestillingen og i selve forestillingen.

Fotspor ble etablert høsten 2009, og er et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon, Universitetet i Agder og Kilden Dialog. Teatergruppen har sine øvelser i Kilden.

Instruktør og teaterpedagog Christine Helland (Kilden Dialog) og pedagog Birte Myhrstad (UiA) er ansvarlige for Fotspor. Vil du vite mer, ta kontakt på: christine.helland@kilden.com

Desember 2016 leste teatergruppen teksten til Juleevangeliet i julekonserten med samme navn. Konserten ble fremført med Kristiansand Symfoniorkester, Kristiansand Kammer- og Operakor, jentekoret Benedictus og Kildens seniorkor Sølvstrupene. Les anmeldelse her.

Oktober 2016 fremførte Fotspor forestillingen Rebell, rebell! som ble utviklet gjennom et prosessbasert arbeid. I løpet av året 2016 jobbet teatergruppen med å forme forestillingen helt fra bunnen, uten noe manus som utgangspunkt. Forestillingen ble skapt gjennom improvisasjoner, idémyldringer og diskusjoner om hva som interesserer, provoserer og inspirerer dem. Under prosessen og i forestilling utforsket teatergruppen
ulike spørsmål som:
Hva vil det si å være en rebell?
Hvordan faller man utenfor?
Vil man finne veien inn igjen?

Regi og veiledning: Christine Helland og Theis Irgens

Oktober 2015 utviklet og fremførte de forestillingen «Snehvit og de syv dvergene – et moderne eventyr». Også denne gangen sammen med seniorkoret Kilden Sølvstrupene. Manus var skrevet av instruktør og regissør Christine Helland, mens tekstene til ABBAs kjente melodier var skrevet av Sølvstrupenes dirigent Bodil Nørsett. Les omtale her.

Oktober 2014 fremførte Fotspor, sammen med Kilden Sølvstrupene, en forestilling relatert til 200-årsjubileet til grunnloven. De jobbet selv frem ideer og karakterer og sammen med instruktør Christine Helland og sangpedagog Birte Myhrstad laget de en forestilling kalt «Grunnlovsjubileet – et skråblikk».

Desember 2012 og 2013 var gruppen dukkespillere i Kildens store samproduksjon “Juleevangeliet” med Kristiansand Symfoniorkester, Kristiansand Solistensemble, Agder Teater, seniorkoret Sølvstrupene og skolebarn fra Slettheia skole.

Mai 2013 var det en forkortet versjon av Shakespeares «En Midtsommernattsdrøm» som stod på repertoaret.

Mai 2012 spilte de forestillingen “Sandkassen” av Kent Andersson i intimsalen.

Oktober 2011 leste Fotspor diktprogrammet ”Liv og lyst” i foajéen i Kilden, med fiolinistene Nataša Vidaćić og Svetlana Jelic fra Kristiansand Symfoniorkester. Dette programmet er gjennomført ved flere anledninger både i og utenfor Kilden.

November 2010 fremførte gruppen egne og andres tekster sammen med Kristiansand Symfoniorkester, for en stappfull Kristiansand Domkirke til stående applaus.

Fotspor / Footprints Theatre group is a weekly meeting place and low-threshold offer for people connected to Kirkens Bymisjon’s / The Church City Mission’s employment programme.

Through theatre practice the group receives training in acting techniques, narrative techniques, movement, voice techniques and song. Together they work towards larger and smaller performances, often in collaboration with, for instance, Kristiansand Symphony Orchestra, the senior choir Sølvstrupene, actors and art students at the University of Agder.

In Fotspor / Footprints the approach is process orientated, and the participants themselves actively take part in the development and fine-tuning of the performance. This way they take part in both the process leading up to the performance and the actual performance.

Fotspor / Footprints Theatre group was established in the autumn of 2009, and is a collaboration between Kirkens Bymisjon / The Church City Mission, University of Agder and Kilden Dialog / Dialogue.

Instructor and drama teacher Christine Helland (Kilden Dialog / Dialogue) and teacher Birte Myhrstad (UiA / UoA) are responsible for Fotspor / Footprints who have their rehearsals at Kilden. If you want to know more about the theatre group, please contact: christine.helland@kilden.com

 

Previous performances

December 2016 the theatre group read the Christmas Gospel in the Christmas concert by the same name. The concert was performed by Kristiansand Symphony Orchestra, Kristiansand Kammer- og Operakor / Chamber and Opera Choir, the girls’ choir Benedictus and Kilden’s senior choir Sølvstrupene. Read the review (in Norwegian) here.

October 2016 Fotspor / Footprints performed Rebell, rebell! / Rebel, rebel! which was developed through process based work. During 2016 the group worked on shaping the performance from scratch, with no manuscript as a basis. The performance was created through improvisations, brainstorming and discussions around what interests, provokes and inspires them. During the process and in the performance the theatre group explored different questions such as:
What does it mean to be a rebel?
How are you cast out?
Will you find your way back?

Direction and guidance: Christine Helland and Theis Irgens

October 2015, they developed and performed «Snehvit og de syv dvergene – et moderne eventyr» /  ‘Snow White and the Seven Dwarfs –  a modern fairy tale.’ This time also in collaboration with Kilden Sølvstrupene. The manuscript was written by instructor and director Christine Helland, while the lyrics to ABBA’s melodies was written by the conductor of Sølvstrupene, Bodil Nørsett. Read the review (in Norwegian) here.

Oktober 2014 Fotspor / Footprints performed, with Kilden Sølvstrupene, a performance related to the 200-year anniversary of the constitution. They themselves developed the ideas and characters and together with instructor Christine Helland and singing teacher Birte Myhrstad they made the performance called ‘Grunnlovsjubileet – et skråblikk’.

Desember 2012 og 2013 the group were puppeteers in “Juleevangeliet” / The Christmas Gospel’, the big collaboration between Kristiansand Symphony Orchestra, Kristiansand Solistensemble, Agder Theatre, the senior choir Sølvstrupene and schoolchildren from Slettheia school.

May 2013 an abridged version of Shakespeare’s ‘A Midsummer Night’s Dream’ was on the repertoire.

May 2012 they played the performance “Sandkassen” / ‘The Sandbox’ by Kent Andersson on the studio stage.

October 2011 Fotspor / Footprints read the poetry programme ”Liv og lyst”  in the foyer of Kilden, together with violinists Nataša Vidaćić and Svetlana Jelic from Kristiansand Symphony Orchestra. This programme has been performed on several occasions both at and outside Kilden.

November 2010 the group performed their own and others’ writings together with Kristiansand Symphony Orchestra in front of a jam-packed Kristiansand Cathedral to standing ovation.

Kilden

Åpningstider:
Man–lør: kl. 11.00 – 16.00
Søndag: stengt